Reference a historie

Servisní práce na vyhrazených el. zařízeních provádí naše firma již od roku 1991. Dosud nebyly způsobeny naší vinou žádné výpadky či výrobní prodlevy a nebyl způsoben žádný pracovní úraz.

V roce 2003 převzala společnost ZDROJ Fryštacký s.r.o. veškeré závazky, pracovně právní vztahy firmy Alois Fryštacký - ZDROJ. Celé vedení firmy i všichni pracovníci se stali zaměstnanci nově vzniklé společnosti ZDROJ Fryštacký s.r.o.

Servisní služby na vyhrazených el. zařízeních provádíme asi ve 160-ti firmách, podnicích a společnostech. Například: Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, TEVA Czech Industries s.r.o. Opava, Model Obaly Opava, BRANO Hradec nad Moravicí, Mlýn Herber Opava, Rockwool, ŽDB Group a.s. Bohumín, Městská nemocnice Fifejdy Ostrava, Dalkia Indastry a.s., Dalkia Česká republika, a.s., Povodí Odry s.p., Semperflex Optimit Odry, Cement Hranice, Jihočeské papírny, AmpluServis, a.s., Lihovar Kojetín, Bonatrans Group a.s., převážnou část dolů OKD, v poslední době se zakázky rozšířili o množství malých vodních větrných elektráren.

Vzhledem k úzké specializaci činnosti najíždění ochran VN, NN provádíme tuto činnost zprostředkovaně pro spoustu dalších firem, které najíždění, seřízení opravy ochran neprovádějí.

Na všechny požadované práce na vyhrazených el. zařízeních máme potřebné měřící a najížděcí zařízení s potřebnou třídou přesnosti, kalibrací a zpracováné technologické postupy.

Nejzkušenější pracovníci mají více než třicetiletou zkušenost s najížděním ochran VN, NN a zároveň úzkostlivě hlídají soudobé trendy nejnovější technické pokroky v této oblasti v servisních pracích na vyhrazených el. zařízeních celkově.

Společnost ZDROJ Fryštacký s.r.o. je pojištěna u České pojišťovny a.s. proti způsobení škod objednateli na částku Kč 2 000 000,--.

V případě potřeby vyššího pojištění uzavíráme krátkodobé pojištění, které je po ukončení akce ihned ukončeno.

Dne 26.4.2016 byla naše firma certifikována – ISO 9001 : 2001

Dne 7.2.2012 byla naše firma podrobena místnímu šetření spojeném s inspekční prohlídkou zástupcem statní báňské správy OBÚ Ostrava.

Kontrola byla zaměřena na ověření kalibrace el. přístrojů, ČSN-EN norem, najížděcí manuály ochran, VN, NN, archív, pravidelné školení zaměstnanců další, s výsledkem bez závad.

Čestně prohlašujeme, že na náš majetek není prohlášen konkurz ani proti nám nebylo zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení, nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce ani není v likvidaci.

Čestně prohlašujeme, že nemáme v evidenci daně zachyceny žádné daňové nedoplatky.

Čestně prohlašujeme, že nemáme splatný nedoplatek na pojistném n penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Věříme, že zodpovědným přístupem k plnění Vaší zakázky přispějeme výrazným způsobem k bezpečnosti a plynulosti provozu jakož i k oboustranné spokojenosti.

Není k dispozici

ZDROJ Fryštacký s.r.o. (c) 2016